Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Towarzystwo Wieży Clausiusa po zmianach z dnia 21 lipca 2020 roku

STATUT STOWARZYSZENIA

Towarzystwo Wieży Clausiusa

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Wieży Clausiusa w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie używa nazwy Clausius Tower Society.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla propagowania wiedzy, organizowania i wspierania inicjatyw związanych ze swobodną wymianą myśli. Siedzibą stowarzyszenia jest Koszalin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei swobodnej wymiany myśli na temat osiągnięć nauki i kultury we wszystkich dziedzinach.
 2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
 • wykorzystanie symbolu – Wieży Clausiusa z zawieszonym wewnątrz wahadłem Foucaulta;
 • dyskusję pomiędzy członkami stowarzyszenia;
 • publiczną dyskusję o osiągnięciach nauki i kultury oraz sprawach ważnych dla dorobku intelektualnego świata;
 • organizowanie konferencji, seminariów i spotkań poświęconych problemom naukowym lub kulturowym;
 • organizowanie wystaw, pokazów i demonstracji związanych z osiągnięciami myśli ludzkiej w historii i współcześnie z wykorzystaniem Wieży Clausiusa;
 • organizowanie prelekcji, wystaw artystycznych, koncertów oraz innych imprez propagujących twórczość naukową i artystyczną;
 • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów stowarzyszenia;
 • współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. Założycieli
  2. zwyczajnych,
  3. wspierających,
  4. honorowych
 3. Członkami założycielami są wszystkie osoby, które wzięły udział w zebraniu założycielskim, głosowały w sprawie powołania i uchwalenia statutu Stowarzyszenia oraz złożyły deklarację członkowską na piśmie.
 4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków założycieli Stowarzyszenia,
  3. opłaci pierwszą składkę członkowską.
 5. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni i założyciele mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach i wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni i założyciele mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
   • z powodu naruszania dobrego imienia Stowarzyszenia,
   • z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 16. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 17. ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE STOWARZYSZENIA

 18. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 19. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, z zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja władz wybieralnych trwa od momentu wyboru do 30.06.2012r. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 20. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 21. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i założyciele,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 22. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 23. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest poprzez rozesłanie zawiadomień pocztą, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (w tym przez SMS), na co najmniej siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. W powiadomieniu Zarząd podaje do wiadomości członków propozycję porządku obrad, termin i miejsce zebrania.
 24. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 25. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków o ile Walne Zgromadzenie Członków zostało prawidłowo zwołane. Głosowanie jest jawne.
 26. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
  14. może nadać ustępującemu Prezesowi Zarządu na okres kolejnej kadencji tytuł Honorowego Prezesa Zarządu. Honorowy Prezes Zarządu z urzędu wchodzi w skład Zarządu.
 27. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 28. Zarząd składa się z 7 do 10 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów oraz członka - Honorowego Prezesa Zarządu. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 29. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu.
 30. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków,
 31. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 32. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 34. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 35. ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK I FUNDUSZE

 36. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. dochodów z działalności gospodarczej lub majątku Stowarzyszenia.
 37. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 38. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 39. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 40. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. W pozostałych sprawach Stowarzyszenie jest reprezentowane jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 41. ROZDZIAŁ VI

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 42. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 43. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 44. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 45. Prezes Zarządu

  Stowarzyszenia Towarzystwo Wieży Clausiusa

  Danuta Zawadzka