Towarzystwo Wieży Clausiusa

O Stowarzyszeniu

Towarzystwo Wieży Clausiusa założone zostało 16.listopada 2009 roku w Sali Senatu Politechniki Koszalińskiej. Ma ono na celu propagowanie idei swobodnej wymiany myśli na temat osiągnięć nauki i kultury we wszystkich dziedzinach. Stowarzyszenie dąży również do zrealizowania projektu budowy Wieży im. Rudolfa Clausiusa. Stowarzyszenie to liczy około dwudziestu osób, są to głównie pracownicy Politechniki Koszalińskiej.

Podczas zebrania powołano Zarząd Stowarzyszenia składający się z prezesa i dwóch wiceprezesów. Funkcje prezesa powierzono panu prof. dr hab. inż. Tomaszowi Krzyżyńskiemu, Rektorowi Politechniki Koszalińskiej. Stanowiska wiceprezesów objęli pan infułat dr hab. Dariusz Jastrząb – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie i prof. dr Piotr Wensierski – Rektor Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Członkami zarządu zostali również pani mgr Małgorzata Jucha kwestor i zastępca kanclerza Politechniki Koszalińskiej oraz prof. Jerzy Ratajski dyrektor Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.

Kolejnym punktem zebrania założycielskiego było wybranie Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został pan Maciej Józef Sprutta prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, jego zastępcą został pan Henryk Furmańczyk – prezes Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO SA, z kolei sekretarzem mianowano pana prof. nzw. dr hab. inż. Witolda Gulbińskiego – Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Koszalińskiej.

Podczas spotkania założycielskiego uchwalono też treść statutu Stowarzyszenia.

Dnia 3 lutego 2010r. Towarzystwo Wieży Clausiusa wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000346973.